HACCP

HACCP, onmisbaar veiligheidssysteem in de horeca

HACCP, ofwel Hazard Analysis and Critical Control Points, werd ontwikkeld om de voedselveiligheid te verhogen. In oorsprong werd dit systeem gebruikt om het voedsel van astronauten te controleren, maar al gauw werden de algemenen voordelen van dit systeem ontdekt en werd het uitgebreid. Het principe is dat alle aspecten binnen het productieproces van voedsel onder de loep genomen worden en dat risico's tijdig ontdekt kunnen worden om zo gevaren voor de voedselveiligheid te voorkomen. Het hoeft geen betoog dat HACCP in de horeca een onmisbare tool is.

HACCP in de praktijk

Ieder bedrijf werkzaam in de horeca moet dit voeselveiligheidssysteem implementeren, HACCP valt bovendien onder de Europese wetgeving en is bijgevolg verplicht voor iedere voedselverwerker. HACCP is opgebouwd uit 7 principes om preventief gevaren op te sporen en uit te schakelen. In eerste instantie moeten daarom alle mogelijke gevaren bepaald worden die gepaard gaan met keukens en het vervoeren, bereiden, bewaren en dergelijke meer van voedsel. Ieder aspect van het verwerkingsproces moet bekeken en geanalyseerd worden. Dit gebeurt door het bepalen van specifieke controlepunten in de keten. Voorts moet ook opgelijst worden wat de te ondernemen acties zijn indien op één van de controlepunten een gevaar opduikt. In de praktijk zal ieder horecabedrijf periodiek controles gaan uitvoeren op deze vastgelegde punten, de resultaten hiervan bijhouden en acties ondernemen bij afwijkingen.

Een goed werkend preventiesysteem voor een kwalitatieve dienstverlening in de horeca

Als ieder horecabedrijf HACCP strikt en correct toepast kan een verhoogde voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd worden. Dit is uiterst belangrijk in het kader van de algemene volksgezondheid. Controles op het toepassen van HACCP zullen tevens door externe bedrijven uitgevoerd worden. Immers, pas wanneer iedereen dit systeem consequent en nauwkeurig toepast, kan de voedselveiligheid gegarandeerd worden en kunnen consumenten met een gerust hart gebruik maken van onze talrijke horecazaken zonder angst voor besmettingen en dergelijke. HACCP is een zaak voor iedere horecamedewerker die het belang van de consument voorop stelt.

Een HACCP certificaat

Het is de bedoeling dat ieder horeca bedrijf de regels die in het HACCP plan worden benoemd naleeft. Als er na een keuring blijkt dat dit het geval is, wordt het bedrijf hiervoor beloond met een certificaat. Aan de hand van dit certificaat weten consumenten dat alles in het werk werd gesteld om de voedselveiligheid te garanderen. In winkels en restaurants met dit certificaat kan de consument met een gerust gevoel aankopen of verbruiken. Als bedrijf heb je er alle baat bij je HACCP certificaat te behalen. Niet alleen zal dit een grotere omzet genereren, het kan je ook kosten besparen. Bedrijven die het certificaat bezitten, worden immers in veel gevallen niet aansprakelijk gesteld indien zich toch een besmetting zou voordoen. Er is even wat tijd en energie nodig voor het opmaken ven het plan en het behalen van het certificaat maar dit is op geen tijd uitgewonnen door de voordelen die het met zich meebrengt.